ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató Halász Emese egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „adatkezelő”) VoxPorond-Előadástechnika mentorálási tevékenységének keretében végzett és felmerülő valamennyi adatkezelési cél tekintetében, az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó általános információkat tartalmazza. Jelen általános adatkezelési tájékoztató közzétételre kerül az adatkezelő www.voxporond.hu internetes weboldalán.

Jelen általános adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR” vagy „általános adatvédelmi rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és az unió illetékes szervei által kiadott iránymutatások, ajánlások alapján készült, tekintettel az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységre.

Az adatkezelő tevékenysége során – (szerződéses) jogviszonyai tekintetében – önálló adatkezelőként jár el.
Az adatkezelő szerződéses ajánlatának megtételes során ún. egyedi adatkezelési tájékoztatót bocsát az érintettek rendelkezésére.

Az adatkezelő adatai
Név: Halász Emese egyéni vállalkozó
Székhely: 2500 Esztergom, Dr. Gróh József utca 2.
Nyilvántartási szám: 51756613
Telefonszám: +36 30 387 8697
E-mail: voxporond@gmail.com
Weboldal: https://www.voxporond.hu

Az adatkezelő nem rendelkezik az ügyfélforgalom számára fenntartott irodával vagy ügyfélszolgálattal.

1. Adatkezelési célok

1.1. Az adatkezelő különösen az alábbi célok érdekében végez(het) adatkezelést:
a) szerződéses partnerek adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
b) hírlevél küldés és gazdasági reklám küldési tevékenység végzése céljából;
c) lehetséges ügyfelek kapcsolattartási adatai;
d) uniós jogban vagy magyar jogban előírt kötelezettség teljesítése érdekében (pl. iratmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében);
e) az ügyfelekkel szemben fennálló követelések érvényesítése érdekében;
f) az adatkezelővel szemben indított eljárásokban – az ellenérdekű fél által megadott személyes adatok tekintetében – az adatkezelő védekezése, jogainak érvényesítése érdekében végzett adatkezelés;

1.2. További adatkezelési cél felmerülése esetén az adatkezelő az egyedi adatkezelési tájékoztatóban nyújt információkat az egyes érintetteknek.

2. A személyes adatok forrásai

2.1. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat különösen az alábbi forrásokból kaphatja/szerezheti meg:
a) az érintett avagy nevében/képviseletében eljárásra jogosult személy;
b) az adatkezelővel kapcsolatban kerülő természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és azok képviselői által rendelkezésére bocsátott személyes adatok, iratok;
c) nyilvános adatbázisok (például egyéni vállalkozók nyilvántartása);
d) az adatkezelő által indított (jogi) eljárás esetén az ügyben eljáró közjegyző, bíróság/hatóság, végrehajtó;
e) szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén, az eljáró nyomozóhatóság;
f) az adatkezelővel szemben megindításra kerülő bármely eljárásban az ellenérdekű fél által az eljárásban megadott/közölt személyes adatok az adathordozó típusától függetlenül;

3. Az adatkezelés jogszerűsége és a lehetséges jogalapok

3.1. Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségét adatkezelési célonként biztosítja a teljes adatkezelési folyamat során. Mindez azt jelenti, hogy minden adatkezelés – célonként – meg kell, hogy feleljen az elszámoltathatóság és átláthatóság követelményének.

3.2. Az adatkezelés minden szakaszában, adatkezelési célonként fenn kell állnia a GDPR-ban meghatározott adatkezelési jogalapok valamelyikének, melyet az adatkezelő köteles igazolni.

3.3. Az adatkezelés jogszerűsége megállapítható, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében foglalt jogalapok közül legalább egy teljesül. Ellenkező esetben az adatkezelés jogellenes.

3.4. Az adatkezelő automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal érdekében nem végez adatkezelési tevékenységet, profilalkotást nem végez. Az adatkezelő személyes adatokat nem továbbít más országba, ilyen kötelezettséget keletkeztető szerződéssel nem rendelkezik.

3.5. Az adatkezelő által tervezett és végzett adatkezelések jogalapjai (hivatkozási alapok) különösen az alábbiak lehetnek :
a) az érintett hozzájárulása egy vagy több konkrét adatkezelési célhoz (például hírlevél feliratkozás);
b) szerződéses jogalap;
– az adatkezelésre olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, melyben az érintett természetes személy maga is szerződő fél (ilyennek minősül például a megbízó, megrendelő, jelentkező, mentorált stb.), vagy
– szerződés megkötése érdekében, az érintett megkeresése alapján és kérésére történő előzetes lépések megtétele érdekében szükséges (például ha az érintett – szerződéskötés céljából – megkeresi az adatkezelőt)
c) jogi kötelezettség teljesítése érdekében (uniós vagy magyar jog alapján);
d) jogos érdek fennállása esetén, amennyiben az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése megelőzi az adatkezeléssel érintett jogait és érdekeit (például az adatkezelő bármely fennálló követelése tekintetében, a követelésnek az adatkezelő javára történő érvényesítéséhez fűződő érdek);

3.6. Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a fentiekben foglaltak nem jelentenek kötelező sorrendiséget. Az adatkezelés jogalapjaként azt a jogalapot kell megjelölni, amely a leginkább jellemzi az adott adatkezelés célját. Az adatkezelés jogalapját adatkezelési célonként kell meghatározni, valamint az adatkezelés célja és jogalapja az adatkezelés egyes szakaszaiban változhat, illetve az egyes személyes adatok kezelése egymástól különböző célok és jogalapok szerint is történhet egyidejűleg.

3.7. Az adatkezelő ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy egy adott személyes adat (pl. név, születési név, lakcím vagy kapcsolattartási adatok stb.) kezelésének egyszerre több célja is lehet, ezt nevezzük többszörös adatkezelési jogalapnak. Ennek az egyes érintetti jogok (törléshez való jog és korlátozáshoz való jog) gyakorlása tekintetében van jelentősége.

3.8. Az adatkezelő eljárása során nem kér különleges adatot (különleges adat: faji vagy etnikai származás, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti tagság, továbbá az egészségi állapotra vagy szexuális életre vonatkozó adatok), az adatkezelő tehát ilyen adat megadására nem hívja fel az érintettet sem levélben, sem telefonon, sem személyesen, ide nem értve azt az esetet, ha különleges adat felvételét uniós vagy magyar jog, kötelező jelleggel írja elő az adatkezelő számára. Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jelen általános adatkezelési tájékoztató kiadás idején nincs olyan uniós vagy magyar jogszabály, mely az adatkezelő számára különleges adat kezelését kötelezően előírná.

3.9. Amennyiben a fentiek ellenére, az érintett az adatkezelőnek különleges adatot ad meg vagy ilyen adatot tartalmazó iratot ad át/tesz elérhetővé és megismerhetővé vagy közöl, úgy az adatkezelő az ilyen adatot tartalmazó eredeti dokumentumot az érintettnek visszaküldi, arról másolatot nem készít, illetve azt megsemmisíti, kivéve ha az ilyen adatokat az érintett által az adatkezelővel szemben megindított eljárásokban, maga az érintett tette megismerhetővé, ebben az esetben, ha a különleges adat az adatkezelő jogainak megóvása vagy az eljárásban történő védekezéséhez szükséges, a különleges adat kezelésére kizárólag jogos érdek jogalapon kerülhet sor, amennyiben az adatkezelő által elvégzett érdekmérlegelési teszt ezt alátámasztja.

3.10. Az adatkezelővel szemben megindított eljárás(ok)ban előterjesztett beadványokban az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) kezeli. Az ezen szervek eljárásai során keletkezett okiratok tárolása az adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, mint adatkezelési célhoz szükségesek. Ebből következően az ezen szervek eljárásából származó és így kezelt személyes adatok a GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontjára hivatkozással – erre irányuló kifejezett kérelme ellenére – sem törölhetők.

4. Az egyes konkrét adatkezelési célok

4.1. Adatkezelés e-mailben történő kapcsolatfelvétel céljából
4.1.1. E-mailben történő kapcsolatfelvételre sor kerülhet közvetlenül az adatkezelő e-mail címére történő elektronikus üzenet küldésével, vagy az adatkezelő honlapján található kapcsolatfelvételi űrlap használatával. Az űrlapon a keresztnév és az e-mail cím megadása kötelező, hiszen e nélkül az adatkezelő nem tud válaszolni az érintettnek.
4.1.2. Az e-mail cím abban az esetben minősül(het) személyes adatnak, ha az tartalmazza az érintett családi és utónevét bármely kombinációban, vagy egyébként olyan tartalommal bír, amely alapján egyértelműen és kétséget kizáróan lehet következtetni az érintettre. Ugyanez irányadó abban az esetben is, ha az érintett e-mail címe önmagában nem eredményezi az azonosíthatóságát, de a levelező programba vagy a Microsoft Teams vagy a Messenger alkalmazásba beírva az e-mail címet a rendszer automatikusan hozzárendeli az érintett nevét
4.1.3. Az így megadott személyes adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő kéri az érintetteket, hogy a küldés gomb megnyomása előtt olvassák el jelen tájékoztatót, majd azt követően a megfelelő jelölőnégyzet bepipálásával nyilatkozzanak, hogy önkéntes és minden kényszertől mentes hozzájárulásukat adják a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adataik kapcsolattartás céljából történő kezeléséhez. Amennyiben hozzájárulás adásra nem kerül sor, az adatkezelő az üzenetet törli, és nem válaszol az üzenetküldőnek. Az érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának joga. A visszavonás a korábbi adatkezelést nem teszi jogellenessé.
4.1.4. Egyebekben a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatok – amennyiben nem alakul ki üzleti kapcsolat és az érintett nem iratkozik fel hírlevél küldő szolgáltatásra sem – a hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 hónapig kezeli, azt követően a személyes adatok törlésre kerülnek. Az űrlapküldést a honlap szerkesztő program bővítménye végzi.

4.2. Hírlevél küldés és gazdasági reklám (e-mail marketing) küldése céljából történő adatkezelés
4.2.1. Az adatkezelő hírlevelet, e-mail marketing anyagot, vagy bármely más közvetlen üzletszerzést szolgáló e-mail üzenetet kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása alapján küld az érintettnek. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás megadására külön-külön, adatkezelési célonként kerülhet sor.
4.2.2. A kezelt adatok köre mindkét adatkezelési cél tekintetében: keresztnév és e-mail cím.
4.2.3. Az adatkezelő kéri az érintetteket, hogy a feliratkozom gomb megnyomása előtt olvassák el jelen tájékoztatót, majd azt követően a megfelelő jelölőnégyzet bepipálásával nyilatkozzanak, hogy önkéntes és minden kényszertől mentes hozzájárulásukat adják a megadott személyes adataik (keresztnév és e-mail cím) hírlevél és külön gazdasági reklám küldése céljából történő kezeléséhez.
4.2.4. Az előzetes hozzájárulás(ok) bármely módon megadható(k) és az érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának joga adatkezelési célonként. A visszavonás a korábbi adatkezelést nem teszi jogellenessé.
4.2.5. A megadott személyes adatokat (keresztnév és e-mail cím) az adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított 2 évig kezeli. Annak elteltével ismételt hozzájárulás kérhető az érintettektől adatkezelési célonként.
4.2.6. A hírlevél küldése érdekében igénybe vett szolgáltató: (MailerLite, Inc., a Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States)

4.3. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül
4.3.1. Amennyiben a megadott telefonszámon felhívják az adatkezelőt, a hívás során a telefonkészülék kijelzőjén megjelenik a hívó fél telefonszáma. A bemutatkozás során pedig az adatkezelő a hívó fél nevét is megismeri. Amennyiben a telefonhívás alapján további kapcsolatfelvételre várhatóan nem kerül sor, tehát az adatkezelő szolgáltatásait a hívó fél valószínűsíthetően a jövőben nem kívánja igénybe venni, akkor az adatkezelő törli a hívás listából a telefonszámot, illetve a hívó fél nevét nem rögzíti semmilyen formában.
4.3.2. Amennyiben a telefonhívás alapján várhatóan további kapcsolatfelvételre kerül sor szerződéskötés érdekében (pl. konzultációs időpont egyeztetése, árajánlat, szerződéses szolgáltatás tartalmának egyeztetése stb.) az ajánlatkérő/megkereső nevét és telefonszámát az adatkezelő szerződés megkötése érdekében, az érintett megkeresése alapján és kérésére történő előzetes lépések megtétele érdekében kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, második fordulat, szerződéses jogalap).
4.3.3. Ha az egyeztetések ellenére nem alakul ki a megkeresővel üzleti kapcsolat (konzultáció, szerződéskötés nem valósul meg), a telefonszám és a hozzá kapcsolódó név a továbbiakban nem kerül elmentésre az törlésre kerül a hívásjegyzékből. Ismeretlen számról kezdeményezett hívást az adatkezelő nem fogad.
4.3.4. Amennyiben nem alakul ki üzleti kapcsolat (konzultációs szolgáltatás vagy szerződéskötés) a név és telefonszám törlésére az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 1 /egy/ munkanapon belül kerül sor.

4.4. Konzultációs szolgáltatás nyújtása céljából végzett adatkezelés
4.4.1. Amennyiben az érintett konzultációs szolgáltatást rendel meg, az adatkezelés jogalapja a szerződéses jogalap (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, második fordulata – az érintett megkeresése alapján és kérésére történő előzetes lépések megtétele érdekében). A megrendelés érvényességének beálltával (konzultációs díj teljesítésével), az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, első fordulata, mivel az adatkezelőt ebben az esetben szerződéses kötelezettség terheli a szolgáltatás nyújtására, melyhez elengedhetetlen az érintett e-mail címe, amelyre a Teams meghívó megküldésre kerül. Amennyiben Messenger alkalmazáson keresztül történik a videóhívás abban az esetben szükséges a felhasználónév/telefonszám.
4.4.2. A konzultációról az adatkezelő kép- és/vagy hangfelvételt nem készít, ezzel kapcsolatban adatkezelést nem végez. Ugyanakkor az adatkezelő megismeri az érintett Teams felhasználónevét és profil képét is. Messenger alkalmazás esetén a nevet, felhasználónevet, profilképet és telefonszámot.
4.4.3. A konzultáció teljesítése érdekében kezelt személyes adatok köre: a fentiekben megjelölt személyek adatok.
4.4.4. Amennyiben a konzultációt követően a felek között nem alakul ki további üzleti kapcsolat, és az érintett hírlevél küldésre sem iratkozik fel, a konzultációs szolgáltatás teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat az adatkezelő a konzultációt követő 3 hónapig kezeli.
4.4.5. A konzultációs díjról az adatkezelő azonban köteles számlát kiállítani, melyhez szükséges (természetes személy vevő esetén) a családi és utónév, valamint a cím az Áfa tv. 169. § e) pontja alapján, ezért a számlaadási kötelezettség céljából végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése.
4.4.6. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév és cím.
4.4.7. A számlát, mint számviteli bizonylatot az adatkezelő köteles 8 évig megőrizni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján. A bizonylat megőrzési kötelezettség céljából végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése.


4.5. Szerződéskötés és szerződéses kötelezettség céljából történő adatkezelés
4.5.1. Személyes adatok kezelésére ebben az esetben azért van szükség, hogy az érintettel vagy az érintett által képviselt szervezettel szerződéskötésre kerüljön sor, és az megfelelően teljesítésre kerüljön, illetve a szerződéskötést megelőzően az adatkezelő megtegye a szükséges lépéseket.
4.5.2. Az adatkezelő elsősorban online videóhívásban látja el a feladatait, ezért minden olyan esetben, amikor az adatkezelőt a szerződés alapján e-mail útján történő kapcsolattartás és teljesítés terheli (például konzultációs időpont megküldése e-mailben, egyeztetés a mentorálttal), az e-mail cím, mint lehetséges személyes adat kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges.
4.5.3. A kezelt személyes adatok köre gazdálkodó szervezet esetén: a képviselő családi neve és utóneve, e-mail cím, telefonszám. A kezelt személyes adatok köre természetes személy esetén: családi név és utónév, lakcím, e-mail cím és telefonszám.
4.5.4. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (első fordulat, szerződéses jogalap).
4.5.5. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a szerződés érvényét és/vagy hatályát veszti és az adatkezelőnek követelése származik a szerződésből, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a követelése érvényesítése érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) lesz. Ennek alátámasztására az adatkezelő érdekmérlegelést végez. A személyes adatok kezelésére ebből a célból a követelés elévüléséig vagy egyéb módon történő megszűnéséig kerül sor.

4.6. Iratmegőrzési kötelezettség céljából történő adatkezelés
4.6.1. Iratmegőrzési kötelezettséget több jogszabály is előír az adatkezelő számára. Minden olyan esetben, amikor az adatkezelő iratmegőrzési kötelezettségének tesz eleget, a kötelező iratmegőrzési idő alatt az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése. Minden ilyen esetben az adatkezelő nem hagyhat fel az ebből a célból történő adatkezeléssel, tehát a jogszabályban előírt megőrzési határidőn belül a személyes adatok kezelését nem szűntetheti meg és nem korlátozhatja, vagyis a GDPR 17. cikk (3) bekezdése nem alkalmazható.
4.6.2. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján a számviteli bizonylatot 8 évig kell megőrizni. A törvény 166. § (1) bek. alapján a számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.
4.6.3. Az Áfa törvény 179. § (1) bekezdése értelmében minden személy, szervezet, aki (amely) e törvényben szabályozott jogot gyakorol, illetőleg akire (amelyre) e törvény kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa vagy nevében kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratot legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.
4.6.4. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés alapján az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie. 77. § (1) bek.: A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást – ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is – úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.
4.6.5. A kezelt adatok köre a számlák esetében családi név és utónév, cím; szerződés esetében minden a szerződésben szereplő személyes adat (különösen családi név, keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám).

4.7. Microsoft Teams konzultáció céljából történő adatkezelés
4.7.1. Az adatkezelő a konzultációk és egyeztetések során a telefon és az e-mail mellett a Microsoft Teams ingyenes alkalmazás igénybevételével jár el. Konzultációs szolgáltatását ezen a felületen teljesíti.
4.7.2. A kezelt adatok köre lehet Microsoft Teams felhasználónév, beállított profilkép vagy ennek hiányában monogram, az érintettek kép- és/vagy hangja (ezekről felvétel nem készül).
4.7.3. Az adatkezelés jogalapja a Konzultációs szolgáltatás, mint szerződéses főszolgáltatás teljesítése esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis szerződéses jogalap.
4.7.4. Az adatkezelés jogalapja a Voxporond konzultációinak lebonyolítása érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az érintett hozzájárulása. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésére az érintett visszavonásáig, de legfeljebb a Voxporond tárgyában megkötött megbízási szerződés megszűnését követő 6 hónapig kerül sor.
4.7.5. Microsoft adatkezelési tájékoztatói:
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule
https://support.microsoft.com/hu-hu/office/a-teams-ingyenes-klasszikus-t%C3%A1mogat%C3%A1si-%C3%A9s-adatv%C3%A9delmi-nyilatkozata-9116c829-c8fa-4822-96a3-1e89b2911ba5

4.8. Szerver naplózás céljából végzett adatkezelés
4.8.1. A www.voxporond.hu weboldal látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza). A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a szolgáltatások működésének ellenőrzése történik.
4.8.2. A keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.
4.8.3. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.
4.8.4. A kezelt adatok köre: IP cím, URL, Hivatkozási URL, Kilépő URL, Böngésző típusa, Operációs rendszer, Dátum/idő, Weboldal kérések, Weboldal és szolgáltatás hibaüzenetek.
4.8.5. Az adatkezelés időtartama 2 év.
4.8.6. Az adatok feldolgozását a tárhelyszolgáltató végzi (ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9024 Győr, Déry T. u. 11., +36 30 2222 444)

4.9. Cookie („süti”) kezelés céljából végzett adatkezelés
4.9.1. Tájékoztatás
A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki.
A cookie-k típusai:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használja az adatkezelő. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódi
Marketing cookie-k: A személyre szabott cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használja az adatkezelő. A cél az, hogy az adatkezelő minél személyre szabottabb hirdetéseket tegyen közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsen meg.
A sütiket bárki törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja a böngészőben a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben ezek a beállítások megváltoztatásra kerülnek lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.
A cookie-król részletesebb tájékoztatót és további információt a következő oldalakon lehet találni: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a http://www.allaboutcookies.org.
4.9.2. Az adatkezelés célja ebben az esetben a www.voxporond.hu weboldal felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye.
4.9.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
4.9.4. A cookie kezelését végző külső szolgáltató: Google Analytics

A Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics rendszere sütiket használ annak kielemzésére, hogy az érintettek miként használják a www.voxporond.hu weboldalt. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. Általában a süti által a felhasználói magatartásodra vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások érintett által történő használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. A böngésző által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben az érintett lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/

 

5. Adatok továbbítása

5.1. A személyes adatok vagy személyes adatot tartalmazó iratok továbbítására csak célhoz kötötten,
a) jogszabályban vagy szerződésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében,
b) az érintett kifejezett kérésére,
c) valamint az adatkezelő fennálló követelése érvényesítéséhez fűződő érdek céljából
kerül sor.

5.2. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok – a fentiekben megjelölteken kívül – az alábbi személyek, szervezetek részére kerül(het)nek továbbításra:
a) számlázó program szolgáltatója (Billingo Technologies Zrt., 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet);
b) könyvelési szolgáltatás igénybevétele kapcsán (Lengyel Szilvia, 2500 Esztergom, Martsa Lajos utca 3.);
c) NAV részére számlaadat szolgáltatási kötelezettség és egyéb adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében;
d) közreműködő harmadik személynek, az adatkezelő által vállalt szerződéses szolgáltatás teljesítése érdekében (Mészáros Hajnalka, 8000 Székesfehérvár Piac tér 1.);
e) közjegyző részére, amennyiben az adatkezelő fizetési meghagyásos eljárás és/vagy végrehajtás útján kívánja követelését érvényesíteni, hagyatéki hitelezőként bejelentkezik a hagyatéki eljárásba, közjegyzői okiratba foglalt jogügylet vagy egyoldalú jognyilatkozat megtétele érdekében, a szükséges mértékben;
f) Központi Statisztikai Hivatal részére;
g) megkereső bíróság, hatóság részére;
h) az érintett kifejezett kérelme alapján, az általa megjelölt adattartalommal és személy(ek) részére;
i) egyéb, nemzetközi vagy hazai jog alapján fennálló kötelezettség teljesítése érdekében;

5.3. További adattovábbítás esetén, az érinettet az adatkezelő egyedileg és közvetlenül tájékoztatja.

6. Az érintettek jogai

6.1. AZ ADATKEZELŐ FELHÍVJA AZ ÉRINTETTEK FIGYELMÉT, HOGY A JELEN FEJEZETBEN RÉSZLETEZETT JOGOK NEM JELENTENEK FELTÉTLEN ÉRVÉNYESÜLÉST, tehát azok teljesíthetősége tekintetében mindig a konkrét adatkezelés vonatkozásában, az adatkezelés célja és jogalapja egyidejű vizsgálatával kell eljárni. Különös igaz ez az ún. kötelező adatkezelés esetén, amikor az adatkezelőt – tevékenységével összefüggésben – uniós vagy hazai jog kötelez valamely személyes adat kezelésére. Ez esetben a személyes adat(ok) törlése iránti kérelem nem teljesíthető.

6.2. TÁJÉKOZTATOM AZ ÉRINTETTEKET, HOGY A SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBBI JOGOK ILLETIK MEG ŐKET:

a) HOZZÁFÉRÉSI JOG (MÁSOLAT IGÉNYLÉSÉRE VONATKOZÓ JOG)
Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy maga, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e személyes adatait. Az érintettnek biztosítani kell, hogy – a kérésének megfelelően megismerje a következő információkat: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, a személyes adatok címzettjei vagy címzettek kategóriái, személyes adatok forrására vonatkozó adatok, ha azt nem az érintettől gyűjtötték, az érintett jogai, miszerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi hatóságnál panasszal élhet, a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításának ténye és a megfelelő alkalmas garanciák, automatizált döntéshozatalra kerül-e sor, vagy profilalkotás történik-e, illetve erre milyen logika alapján kerül sor, és milyen következményei lehetnek az érintettre nézve.
Másolat igénylésére vonatkozó jog
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az adatkezelő ésszerű adminisztratív költséget számíthat fel. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. Erre tekintettel az adatkezelő a másolat kiadása során megismerhetetlenné tesz a másolaton minden olyan adatot, mely szerződéses vagy jogszabályi védelem alatt áll (pl. üzleti titok, banktitok, államtitok, az érinetten kívül esőre vonatkozó személyes adat stb.).

b) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Az adatkezelő az érintett kérelmére haladéktalanul kijavítja, pontosítja, illetve kiegészíti az érintettre vonatkozó személyes adatokat. A helyesbítés tényéről, a helyesbített személyes adatokról – hacsak ez nem bizonyul lehetetlennek vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést – az adatkezelő tájékoztatja a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozókat.

c) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)
Az érintett kérelmére az adatkezelő törli a személyes adatokat, ha
(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a
az adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
(ii) a személyes adatok kezelése jogellenes, különösen, ha az adatkezelés az adatvédelmi alapelvekkel ellentétes, megszűnt az adatkezelés célja, eltelt a személyes adatok megőrzésének időtartama, megszűnt az adatkezelés jogalapja, és nincs másik alkalmazandó jogalap,
(iii) az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
(iv) a személyes adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, az adatvédelmi hatóság vagy a bíróság elrendeli,
(v) az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
Amennyiben személyes adatok törlésére kerül sor, úgy az adatkezelő – hacsak ez nem bizonyul lehetetlennek vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést – minden olyan címzettet tájékoztat a törléséről, akivel a személyes adatokat közölte.
Amennyiben a személyes adatot az adatkezelő nyilvánosságra hozta, és a személyes adatot törölni köteles, haladéktalanul eljár annak technikai megvalósítása érdekében. A személyes adatot az adatkezelő az esetleges biztonsági mentésekből is törölni köteles.

AZ ADATKEZELŐ NEM KÖTELES A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSÉRE, HA AZ ADATKEZELÉS
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából
(ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
(iii) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az adatkezelőre telepített, személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez
(iv) közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

d) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést
(i) ha az érintett vitatja az adatkezelő vagy annak adatfeldolgozója által kezelt személyes adatok pontosságát és az adatok pontossága kétséget kizáróan nem állapítható meg, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
(ii) az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
(iii) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen
tájékoztatja.

e) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha
(i) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
(ii) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben kizárólag akkor kezelhetők tovább a személyes adatok, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, avagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelő egyetért a tiltakozási kérelemmel, úgy megszünteti az adatkezelést és erről értesíti azokat a címzetteket is, akiknek a személyes adatokat továbbította.

f) ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő – a hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében történő – adatkezelés céljából rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában adja át az Érintettnek. Szintén jogában áll kérvényezni, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

7. Kérelmek és jogorvoslatok

7.1. Kérelem és Panasztétel
7.1.1. Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet, illetve a személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszt, kifogást, az alábbi címen lehet tenni.

Halász Emese egyéni vállalkozó (postacím: 2500 Esztergom, Dr. Gróh József utca 2.; e-mail cím: voxporond@gmail.com)

7.2. Felügyeleti Hatóság
7.2.1. Ha az érintett nem elégedett a válasszal, illetve úgy véli, hogy méltánytalanul vagy jogellenesen kezelik az adatait, akkor jogait érvényesítheti a felügyeleti hatóságnál az alábbiak szerint.
i) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
ii) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

7.2.2. Felügyeleti hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu
7.3. Peres eljárás
7.3.1. A fent írtakon túl, az érintett jogosult jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indítani. Amennyiben vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, úgy kártérítési igényt érvényesíthet az adatkezelővel szemben. Bírósághoz fordulás esetén a pert az adatkezelő székhelye (Esztergom) szerint, vagy választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

 

Érvényesség: 2023.08.01-től

0
    0
    Kosarad
    A kosarad üres.
    Scroll to Top